BlogBugs - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | big tits
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 
bedava porno izle

Information

bedava porno izle

porno izle

Bu makale, iki b?l?ml?k bir dizi ilk. B?l?m II: Faydal? Seks Pozisyonlar? i?in buraya t?klay?n. Sayfalar? aras?nda, baz? erkeklerde uzun s?reli sevi?mek i?in kay?t ayar? sorunlar? var. Di?erleri doru?a e?leri zor bir zaman?m?z var. Evet, tahmin edin ne oldu, baz? fantastik seks pozisyonlar? bir araya getirdik. Bu seks pozisyonlar? ?ansl? bayan baz? kat?ks?z bir zevk veriyordu i?ermelidir ?zellikle cinsel misyonu yerine getirmek i?in emin. Bu seks pozisyonlar? en heyecan verici olsa da, asl?nda ?ok temel, onlar kan?tlamak kurtulmak i?in bir yoga uzman? olmak zorunda de?ilsiniz unutmay?n. Onun ?st?ne Diyor bir k?z arkada?? kadar ?ansl? iseniz, "Bazen ben sorumlu civciv istiyorsan?z," onu daha iyi durumun kontrol alt?na almak ve s?r?? keyfini sa?lar. Kad?n ?st?n seks pozisyonu e?iniz enerjik ve e?lenceli bir duygu varsaymak i?in m?kemmel. Kad?n kontrol? ele al?r, o dedi, bu pozisyon her iki tip orgazm yoluyla ula??labilir olarak klitoris ya da G-spot ile orgazm olmay? isteyip istemedi?i karar verir. Garantili bir klitoral orgazm, onu geri kemer, g?vdenin ?ne onun yal?n ona sor, onu kas?k ve penis taban?na yak?n tutmak. porn porno , Yukar? ve a?a?? her zamanki hareketi yerine, spot ve art?? hassasiyeti ger?ekten vurmak yanal jerks deneyin. Dik kendinizi ?ekilmesi ve bu ?zel kalp kalp an i?in onu s?k? sar?lma, bu seks pozisyonu ile ekstra bir bonus. G-spot stim?lasyon, onun ?ans? en ?st d?zeye ??karmak i?in, onu arkan?za yaslan?p ellerini olsun. Bu seks pozisyonu varsayarsak, cinsel organ? binmek i?in ikna ve a?a?? gibi a?k?n? butonuna basarak t?m a??lar?na, yararlanmak. Onun oturma Hafta sadece k?rm?z? ?arap ile romantik bir ak?am yeme?i yedik, uzun, ve do?ru kartlar? oynad?, o acele almak istiyor. Ya da inanmay?n, ama kad?nlar genellikle uzun s?ren, Duygusal a?k festivali yerine h?zl? bir ?ekilde d?zeltmek i?in ruh hali i?inde. Bu seks pozisyonu ba?latmak i?in, tezgah ?zerine onu yukar? kald?r?n ve ona yay?lmas?n? kartal pozisyonu varsayal?m. ?imdi, ona girmek i?in ?n?nde duran olmal?d?r; bu seks pozisyonu taraf?ndan sa?lanan a??s? ve itme kuvveti, bir zaman az miktarda mega ?s? olu?turur. Bu seks pozisyonu ?li?kiye G-spot stim?lasyonu ile acele onu heyecanl? almal?s?n?z. Onu uyand?rd? alma ?ans?n?z? maksimize ra?men, erken bo?alma a??k olaca??n? unutmay?n. A??s?na ba?l? olarak, penisin ba? orgazm kontrol etmek i?in zor olaca??n?, bu ?ekilde onun i? v?cut losyonu.

Posted: 08:23, 2011-Dec-9
Comments (0) | Add Comment | Link

seks filmi izle

Warhol herkesin 15 dakika boyunca ?nl? olabilir "dedi. Sinir herkes en az 30 saniye s?reyle Konulu olabilir inanmaktad?r. Bu seride, n?fusun belli bir kesimine ?e?itli cinsel konularda bizi okula isteyin. ?ampiyonu seks tavsiyesi ?ampiyon - Kredi: Nerve.comErik "K?rm?z?" Danimarka, 29 ?ampiyonu rekabet?i yiyici, www.erikdenmark.blogspot.com porno film sex film Ben b?y?k bir k?z?m. Seksi bir g?r?n?m i?in ne giymeli? Asl?nda bir ?ok b?y?k k?zlar i?ine orada ?ocuklar vard?r. Onlar muhtemelen ne var g?rmek istiyorum - nastier daha iyi. T * ts ve g?ven ile k???n? g?ster. Yem atmak ve yakalamak ne asla bilemezsiniz. Nas?l benim cinsel ya?am geli?tirmek ?ampiyonu oldu? Kad?nlar bir ?ok g?da a?a?? atmak ve iyi bir fiziksel koruyabilirsiniz bir adam kazmak. Ya ?ok ?al??mak anlam?na gelir ya da her ikisi de cazip nitelikleri iyi geneti?i, var. K?z arkada??m s?ska ve de bir s?r? yemek i?in sever. S?per seksi oldu?unu d???n?yorum. Ve kupa odas?nda seks son derece te?vik edilmektedir. Bir ka? ay arkada?l?k adam oldum, Ge?enlerde prezervatif kullanarak durdurmak ?nerilen bu y?zden hap ediyorum. O, onlar? kullanmaya devam ?srar etti, "sadece g?venli olmas? i?in." Ben o bir cinsel yolla bula?an ya da bana hile endi?e midir? Hay?r, bir adam g?venli olmas?n? istiyor, ??nk? sadece d??ar? ucube yoktur. Prezervatif kullanmak ve sadece do?um kontrol dayanarak, t?m sorumluluk k?z, hap almay? unutmay?n. Yani bir adam i?in korkutucu olabilir. Ben y?ksek sesle, kaotik kul?plerinde adamlar toplay?p korkun? ediyorum. Becerilerini geli?tirmek i?in bana ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? ?al? ?evresinde d?vmek de?il. E?er bir erkekle s?cak oldu?unu d???n?yorsan?z, sadece onun numaras?n? sormak gitmek ve onu arayacak ona daha sonra onu tan?mak i?in. Bir k?z gibi adamlar, genellikle bir hiper-testosteron eti fest kul?b?, ?zellikle oyun oynamak de?ildir. Seks i?in neler s?zde e?lenceli bir konuma overrated? Sex on bir u?ak. Bir ?zel jet sahip olmad?k?a, ne cehennem, bu freaking banyo seks yapmak gerekiyor? ?imdi, bo? bir u?u? di?er ?nemli u?u? olarak ger?ekle?mesi ve e?er kendinize koltuk b?t?n bir sat?r? almak i?in y?netmek battaniye bir ?ift kapmak ve ne demek istedi?imi biliyorum e?er onu kuca??na bir uyku ?ekmek.

Posted: 08:23, 2011-Dec-9
Comments (0) | Add Comment | Link

erotik film

Warhol herkesin 15 dakika boyunca ?nl? olabilir "dedi. Sinir herkes en az 30 saniye s?reyle Konulu olabilir inanmaktad?r. Bu seride, n?fusun belli bir kesimine ?e?itli cinsel konularda bizi okula isteyin. f?r?nc?lar gelen seks tavsiyesi Tencere f?r?nc? - Kredi: Nerve.comNick, 28 ncoleman.com / Blog G?ve? bir partide birisi nas?l alabilirsiniz? G?ve? hakk?nda bir ?ey: ??lg?n o kadar iyi. ?o?u insan, bir ye?il fasulye g?ve? yapmak i?in biliyorum. Ama baz? yabani Brezilya Mole g?ve?, g?steren ki?i iseniz olduk?a inan?lmaz olaca??n?. porno izle siki? izle porn Benim erkek arkada??m bakar kad?n porno dev g???sler, ama pek de bir bardak de?ilim. Bu bedenim bana g?vensiz hale getirir. Ne yapmal?y?m? Dert etmeyin. Sadece bu y?zden erkeklerin b?y?k ?o?unlu?u dev penisler porno kad?nlar?n b?y?k ?o?unlu?u, t?pk? dev g???sler sahip olur. 12-in? yapay penis bulundu Ne olur? Nas?l ona hissettirmek olaca??n?? Penisini i?ine de?il anlam?na gelmez. Seksi ?ehriye neler bulunuyor? Asl?nda ?n sevi?me kullan?yorsan?z, mant? gibi bir ?ey daha makarna gibi bir ?ey ile daha fazla se?enek olurdu. Ge?enlerde benim memleketim ziyaret etti?inde, ben eski bir erkek arkada??m ?pt?. Benim ?imdiki sevgilisi s?ylemek gerekiyor mu? Biraz sarho? ve eski zamanlar hakk?nda reminiscing ??nk? sadece oldu bir ?p?c?k ise, onun hakk?nda bilmeniz gerekmez. Ama bu ?p?c?k bile de?il, mevcut ili?ki ile mutsuz ??nk? oldu, bir ?ey hakk?nda konu?mak gerekir. Ama biraz adam ?pt? s?rf birisi yetersizli?i sorunlar? vermek i?in hi?bir neden yok. Bir gece benim son da??lmas?ndan ?zerinden almak i?in iyi bir yol durmak m?, yoksa sadece bana k?t? hissettirecek? Bu ili?ki sona erdi nas?l ve ni?in ba?l?d?r. Benlik sayg?s? sorunlar? nedeniyle ili?ki sona erdi, o zaman muhtemelen iyi bir fikir de?il. Girmeden ger?ekten iyi hissediyorum ve bu olumlu bir deneyim, ger?ekten yararl? olabilir. Plus ilk defa seks genellikle en iyi seks. Biz ??kmaya ba?lad???ndan beri, benim erkek arkada??m kendini gidelim. Onu seviyorum, ama ona benim i?in ?ekici kalan ?al??ma beklemek yanl??? Ya da s??? Bu kesinlikle s?? de?ildir. Bu uzun vadeli ili?kiler cazibe kaybetme ile insanlar?n temel sorunlar?ndan biri tembel olsun, sonra ba?lang??ta ?ekti ki?i art?k mevcut de?ildir. E?er ger?ekten e?inizin ?nem veriyorsan?z, onlar hakk?nda bak?m gidiyoruz ve siz kendinize dikkat istedi?iniz gidiyoruz. Ben g?r?yorum, yeni bir adam etkilemek i?in ne g?ve? yapabilirim? Kahvalt? g?ve?.

Posted: 08:23, 2011-Dec-9
Comments (0) | Add Comment | Link

free porno izle

Baz?lar? i?in hi? iyi seks, anal veya vajinal kanal, cinsiyet arkas?nda bir fan ister sa?layabilir. Ve genel kanaatin aksine, kad?nlar, t?pk? erkekler gibi bu pozisyonda zevk. Bug?n?n ipucu, arka giri? pozisyonu biraz gusto eklemek i?in gidiyor. Biraz baca?? hareket ya da penisin farkl? orgazm bir roller coaster ride "bend over" a?abilirsiniz olta bal?k??l??? gibi basit bir ?ey, ama bunun fark?nda de?il olsayd?. Orijinal arka giri? pozisyon, kad?n ve ona n?fuz kal?alar? tutunarak dizlerinin ?zerine onun arkas?ndaki adam (bu olurdu), d?rt ayak ?zerinde i?erir. Ama biz t?m bunlar? de?i?tirmek i?in gidiyoruz. sex izle siki? izle Bu y?zden daha fazla uzatmadan, burada doggie stylin 'k???k bir tekme eklemek i?in alt? yol vard?r. 1 - s?k? bir tutu? Kad?n b?y?k bir dengeleme yetenekleri varsa, o zaman b?y?k bir tedavi i?in konum. Kad?n o normalde arka giri? pozisyon i?in oldu?u gibi, onun elleri ve dizleri ?zerinde ba?lar. Yakalamak ?zerinde ellerini beline, amac? (bu ger?ekten objektif de?il, ama ne demek istedi?imi biliyorum Tamam) ayaklar?n?n popo kar?? oldu?unu bacaklar? kald?rmak i?in oldu?unu. Duruma g?re, ya da gelen bu ilk ba?ta zor olsa da, bu pozisyon sa?lar duyumlar? devam etmek yeterli. Bu pozisyonda, onu yava? yava? ve derinden n?fuz. 2 - bacak yay?lmas?n? Onun bacaklar? ile do?rudan midesine yatarken ve kapal?, onun ?st?ne binme. Bacaklar da uzanm??, biraz yay?l?r. Kollar?n?z? d?z ve havaya olmal?d?r. Yolunuzu olun ve ak?lda tutulmas? Bu pozisyonda derin, yava? n?fuz ile en iyi ?ekilde ?al???r. Ve romantik alma gibi kendinizi iyi hissetmiyorsan?z, dirseklerinizi b?k?n ve a?z?na ?p?c?k. O, ancak yar?ya kadar kar??lamak zorunda. 3 - Derin penetrasyon Yine, o midesine a?a?? yalan, ama bu kez bacaklar?n? (ayaklar? havada olmal?d?r) a??k yay?ld? ve dizlerinin e?ildi. Ilk ba?ta destek i?in ellerini kullanarak, yava? yava? onu ap???p kalmak, ama bacaklar?n?z? hep birlikte emin olun. Bu derin bir penetrasyon i?in izin verir ve yava? yava? ya da h?zl? bir ?ekilde itme olsun, ben neredeyse siz ve e?iniz hem an?tsal orgazm ula?mak olaca??n? garanti edemez. Bu pozisyonda farkl?l?klar eklemek i?in, sadece farkl? ?ekillerde onun uyluk a??s?.

Posted: 08:22, 2011-Dec-9
Comments (0) | Add Comment | Link

bedava porno izle

Warhol herkesin 15 dakika boyunca ?nl? olabilir "dedi. Sinir herkes en az 30 saniye s?reyle Konulu olabilir inanmaktad?r. Bu seride, n?fusun belli bir kesimine ?e?itli cinsel konularda bizi okula isteyin. ar?c?lardan seks tavsiyesi Ar?c? - Kredi: Nerve.comAlyssa, 37 Yatak odas? haline getirmek i?in en iyi ar?c?l?k arac? nedir? ?eker-su sprey ?i?esine. Ge?enlerde benim erkek arkada?? ile seks yaparken ba?ka bir adam hakk?nda hayaller. ?imdi duramay?z. O mutlu oldu?u s?rece, bu hile? Fantasies inan?lmaz derecede ?nemlidir. Hi?bir ?ey birbirleri ile fantezilerini payla??m? gibi seks hayat?n?z? canl? tutmak. ?o?u insan d???nd???m?z daha kinkier ve ?zg?rl??? birlikte ke?fetmek i?in mutlu bir cinsel ya?am i?in anahtard?r. Genel olarak, kad?nlar?n ba?lar?n? s?cak olsun, bu y?zden cinsel ili?ki s?ras?nda ve sonras?nda fantezileri var son derece yayg?nd?r. B?y?k bir anla?ma de?il, ili?ki i?inde ho?nutsuzluk maskeleme de?ilseniz ile u?ra?mak gerekir. Nas?l benim cinsel ya?am geli?tirmek bir ar?c? olma? Kovan?ndan konuk taze bir tat-ka??k yem ve parma??n?zla damla uzak silin. Sonra da onu ?rnek ve zevkle inlemeye Dudaklar?n?z? yalamak. Ar?c?l?k s?cak yapam?yorsan?z, sorunlar? var. Ar?lar bulu?malar? hakk?nda bize ne ??retebilir? Nazik ve bir ar?c? hasta olmas?, ama ayn? zamanda sokuldu ve kontrol edermisin. Alttan Ar?c?lar "top". Benim erkek arkada??m gelip korkun? tad?. O daha iyi tat yapmak i?in yapabilece?im bir ?ey var m?? Ya da bir ?ey onunla ba?a ??kmak i?in ne yapabilirim? Pot bu Clorox gibi tad? yapar, b?ylece kesip. Ku?konmaz, her ?eyi k?t? kokar ve tad? berbat yapar, tarih gece hi? ku?konmaz. Ve, ??k?yor, bize bir demet a?a??daki tarifi sonu?lanan bu konuda ?ok aktif bir diyalog vard?: porno izle porno porno Super Spunk Smoothie 1 su barda?? ananas, taze veya konserve 1 Muz, dondurulmu? 1 su barda?? Elma Suyu 1 / 2 ?ay ka???? zencefil 1 / 2 ?ay ka???? tar??n 1 / 4 ?ay ka???? Nutmeg 1 / 2 ?ay ka???? vanilya ?z? 2 ?orba ka???? Bal Yatak odas?nda otomatik bir anla?ma kesici nedir? Yalan. Muz ve hamaklar. Bir ar?c? almak i?in en iyi yolu nedir? Yeterli koruma.

Posted: 08:22, 2011-Dec-9
Comments (0) | Add Comment | Link

Porn | Bedavapornoizle